قاتلان آقامحمدخان

قاتلان آقامحمدخان – در جنگ و گریز سپاه فتحعلی شاه با قوای صادق‌خان شقاقی ماموران شاه قاتلان آقا محمدخان را شناسایی کردند. نام آنها صادق گرجی، خداداد اصفهانی و عباس مازندرانی بود./ اکسیرالتواریخ، 80.

خداداد فراش در قزوین گرفتار و با تیغ پاره پاره شد. صادق گرجی گریخت و به خانه پهلوان کبیر پناه برد. اورا دست بسته به حضور آوردند. به حکم شاه به تهران بردند و تحویل خادمان حرم کردند. اهل حرم خونش را ریختند و خاکش را بیختند تا تسلی خاطر حزینی حاصل گردد. عباسعلی فراش که به کرمانشاهان گریخته بود، گرفتند و دست بسته به دربار آوردند و به حکم شاه او را آتش زدند./ اکسیرالتواریخ، 80.

قاتلان شاه شهید به دست غلامان درگاه گرفتار شد. ایشان را عذاب دادند و جمیع مفاصل ایشان را با کارد و دشنه از هم فصل دادند./ ناسخ التواریخ، 48.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.