اولین هواپیما در تهران

نخستین هواپیما در خیابان مریض‌‌خانه (امام فعلى) تهران به زمین نشست. در آن زمان كه فرودگاهى نبود این خیابان مناسب‌‌ترین نقطه‌‌اى بود كه خلبان هواپیما توانست فرود آید. این خلبان گویا ژنرال سایكس تبعه انگلیس بوده است. از آن‌‌جا كه مردم تهران اولین بار با چنین پدیده حیرت انگیزى برخورد مى‌‌كردند، دچار بهت و تعجب شده بودند و خلبان هم از این پیشامد نهایت سود را برد و هواپیما را مدت‌‌ها در فضاى وسیع باغ ملى متوقف كرد و از ایشان براى مشاهده آن ده شاهى مى‌‌گرفت و اجازه مى‌‌داد كه از نزدیك هواپیما را مشاهده كنند. در آن دوران وقتى هواپیمایى در آسمان پایتخت آشكار مى‌‌شد، مردم با شنیدن صداى آن دست از كار كشیده و به مشایعت عقاب آهنى مى‌‌پرداختند. / تهران عهد ناصرى، ص 222.

 حسین پژمان بختیارى راجع به اولین هواپیما مى‌‌نویسد: «در روز ششم صفر 4] /1332 دى‌‌ماه 4 / 1292 ژانویه 1914] مردى ظاهراً لهستانى به نام گوزمینسكى با یك هواپیماى دو باله سبك در میدان مشق فرود آمد: مرحوم احمد شاه و درباریان از آن دیدن كردند و عكسى در كنار آن برداشتند كه در روزنامه ایلوستراسیون فرانسه گراور شد... بعد به سوى شمال رهسپار شد، چند روز بعد نگارنده قطعات خرد شده آن را در ارابه اسبى دید كه در خیابان علاءالدوله به طرف میدان توپخانه مى‌‌بردند و از قرار مسموع خلبان آن نیز تلف شد...» / تهران به روایت تاریخ، ج 4، ص 2163  ! رجوع کنید بههواپیما.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.