اولین مجله علمى

در سال 1293 خ. هیئتى از نویسندگان جوان كه از تربیت شدگان مدارس جدید بودند به تأسیس «مجله علمى» همت گماشتند و از طرف خود مردى به نام حسین طهرانى را براى اداره امور مجله برگزیدند. نام مجله علمى به خط درشت چاپ مى‌‌شد و در زیر آن عبارت «توانایى فرع دانایى» قرار داشت. قطع مجله ربع ورق بزرگ بود و با حروف سربى به چاپ مى‌‌رسید. مطالب مندرج در مجله علمى مشتمل بر موضوعات تاریخى، سیاسى، اقتصادى، مالى، صنفى، جغرافیایى، صنعتى بود كه به صورت مقالات طولانى در شماره‌‌هاى پى در پى چاپ مى‌‌شد. چنین تصور مى‌‌شود كه پس از مهاجرت ملیون و بسته شدن مجلس و تعطیلى احزاب و مطبوعات ملى، این مجله هم تعطیل شد.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.