اولین كارخانه قند

نخستین اقدام در مورد تأسیس كارخانه قندسازى به صورت جدید آن در سال 1274 خ. با همكارى میرزا خان امین‌‌الدوله و با مشاركت شركتى بلژیكى به نام «شركت سهامى بلژیكى براى قند سازى در ایران« صورت گرفت. سه سال قبل از این تاریخ اقدامات مقدماتى شروع شد و امتیاز آن را از ناصرالدین شاه قاجار گرفتند.

 اعتمادالسلطنه در خاطرات خود چنین مى‌‌نویسد: «در روز سه شنبه هشتم شعبان 1309ق. به رسم هر روز در خانه رفته مراجعت به منزل نمودم. عصر بارون نرمان با دو نفر فرنگى آمدند، یكى موسوم به «پلت بلژیكى» بود مأمورند براى این‌‌كه چغندر بكارند و از شیره چغندر كارخانه قند سازى در ایران راه بیندازند.»

 ساختمان كارخانه در سال 1275خ. پایان یافت. ظرفیت كارخانه 80 تا 100 تن چغندر در روز بود. چون محصول به دست آمده نتوانست با قند روسى رقابت كند شكست خورد. افضل‌‌الملك در افضل‌‌التواریخ مى‌‌نویسد: «قند اروس در همه جا از قند كهریزك ارزان‌‌تر عرضه مى‌‌شد، قدرت سیاسى و اقتصادى روس پشتیبان این عمل بود... كارخانه مزبور در سال 1278 به علت ورشكستگى تعطیل شد.»

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.