انجمن قدس محمودى

مدبرالدوله برادر مشیرالسلطنه مؤسس انجمن بوده، مشیرالسلطنه نیز در آن عضویت داشت. این انجمن بسیار كوچك بود و ظاهراً تنها متشكل از اعضاى خاندان مشیرالسلطنه بوده است. / تاریخ انحطاط مجلس، ص 44.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.