انجمن سعادت

عین‌‌السلطنه در معرفى این انجمن نوشته است كه محل آن نسبت به دیگر انجمن‌‌هاى پایتخت بسیار مختصر بود و برخى از اعضاى آن عبارت بودند از لواءالدوله مدیر انجمن، امیرالدوله ناظم انجمن، عزالممالك، خبیر همایون ملك‌‌آرا و شعاع‌‌الدین میرزا. میرزا باقرخان، مترجم فرانسه نیز از اعضاى باسواد انجمن محسوب مى‌‌شد. همچنین تعدادى مستوفى در این انجمن عضویت داشتند. از دیگر اعضاى آن مظفرخان والى‌‌زاده اردلان بود كه به ریاست عدلیه كردستان منصوب گردید و از جانب انجمن حمایت مى‌‌شد. انجمن سعادت در تنش میان احتشام‌‌السلطنه و انجمن‌‌هاى ملى از همراهى با سایر انجمن خوددارى و از ریاست مجلس حمایت مى‌‌كرد و در ضمن خواستار مجازات ملك‌‌المتكلمین در این باره شده بود. با توجه به این مطلب و انتقاد مدیر این جمعیت از اعمال تقى‌‌زاده و انجمن آذربایجان مشى سیاسى معتدل آن آشكار مى‌‌شود (خاطرات عین‌‌السلطنه، ج 3، ص 1939). مركز انجمن سعادت جنب منزل عضدالملك در منزل جلال‌‌الممالك قرار داشت. / حبل‌‌المتین، 1325، ش 280، ص 4.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.