انجمن حمیت

انجمن حمیت از طبقه نوكرباب (منظور از طبقه نوكرباب، كاركنان دربار یا درخانه بود. درباریان یا به اصطلاح آن زمان نوكران شاه از صدراعظم گرفته تا آبدارباشى و مأمور اصطبل شاهى خدمت در دربار افتخار دانسته همگى شغل نوكر درخانه داشتند.) طبقه دوم تشكیل شده بود و در اواخر سال 1325ق. اعلام وجود كرد. هرچند اعضاى تشكیل‌‌دهنده آن از طبقه نوكرباب بودند، اما ظاهراً پس از مدتى ورود كلیه افراد از هر طبقه به این انجمن آزاد شده بود. / حبل‌‌المتین، 1325، ش 181.

 روز تشكیل جلسه انجمن چهارشنبه‌‌ها بود و محل آن نیز در خیابان علاءالدوله، بالاخانه‌‌هاى اداره صوراسرافیل، محاذى خانه علاءالدوله، قرار داشت. / حبل‌‌المتین، 1326، ش 224.

 مبصرالدوله غفارى كاشانى و منتصرالدوله از اعضاى برجسته انجمن بودند. این انجمن در روز بیست و سوم جمادى‌‌الاولى 1326ق. براى دفاع از مجلس در محل خود انجمن با نیروهاى دولتى به جنگ پرداخت. / حیات یحیى، ج 2، ص 318.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.