المهدى بالله خلیفه عباسى در رى

«در سال 142ق. چون عبدالجبار بن عبدالرحمن فرماندار منصور بر خراسان بیعت منصور را خلع نمود به تفصیلى كه ابن الاثیر در صفحه 188 جلد پنج كامل نگاشته منصور، المهدى بالله را مأمور به توقف در رى فرمود. المهدى بالله به رى آمد و در آن توقف كرد، سپس به نیشابور رفت و عبدالجبار را اسیر نمود و به سوى منصور فرستاد. منصور مجدداً المهدى بالله را فرمان داد كه در رى توقف كند و به فتح طبرستان همت گمارد... .»

 مدت توقف المهدى و بناى شهر محمدیه در رى، به‌‌طور مسلم مجموع مدت توقف المهدى بالله در رى از سال 142 تا 144 ق. بوده است و در این مدت به خراسان و طبرستان هم رهسپار شده و مجدداً به رى بازگشته است. شالوده آبادانى و پیشرفت و عمران رى جدید اسلامى به‌‌طور تحقیق در ایام همین ولیعهد و خلیفه‌‌زاده عباسى بوده است. زیرا كه به ساختن شهر رى جدید فرمان داد و عمر بن الخصیب را كه از سرداران نامى او بود بر بناى آن مأمور كرد و عمر بن الخصیب به ساختن شهر مزبور آغاز نمود و نام آن را المحمدیه به نام محمد المهدى خلیفه‌‌زاده مذكور نهاده...» / كامل ابن اثیر، ج 5، ص 190؛ معجم البلدان، ج 7، ص 368 نقل از تاریخ تهران، ص 8.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.