اشرفى

به سكه‌‌هاى زرین دو تومانى (اواخر قاجاریه ده تومانى هم ضرب شد)، یك تومانى، نیم تومانى یا پنج هزارى زرد، دو هزارى زرد و... در دوره قاجاریه اشرفى مى‌‌گفتند و دو اشرفى، یك اشرفى، و... كاربرد داشت. با مقایسه وزن یك تومانى (یك اشرفى) كه در دوران پادشاهى آغامحمدخان، فتحعلى‌‌شاه، محمدشاه و ناصرالدین شاه ضرب شده‌‌اند، در خواهیم یافت كه وزن آن‌‌ها با گذشت زمان كم‌‌تر شده، طورى كه یك اشرفى زمان ناصرالدین شاه از نصف وزن یك اشرفى دوران آقامحمدخان هم كم‌‌تر است. به این اوزان توجه نمایید:

 

اشرفی فتحعلی شاه

 

  آقامحمدخان 1206تا1212 ق. یك تومانى (یك اشرفى)، 126/29 حبه.

 فتحعلى شاه 1220تا1224 ق. یك تومانى (یك اشرفى)، 88/8 حبه.

 ناصرالدین شاه: یك تومانى(یك اشرفى)، 53/28 حبه.

 براى كسب آگاهى بیشتر از اشرفى و دیگر سكه‌‌هاى دوران قاجاریه به كتاب «تاریخ سكه» به قلم نگارنده مراجعه گردد.

 

 

سکه ناصرالدین شاه

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.