اسرار انحطاط ایران

كتاب خلسه نخستین بار در سال 1324 خ. از روى دست‌‌نویسى كه محمد شهید نورایى از آن داشت چاپ شد و بر روى جلد كتاب نوشته شد: «خلسه، خواب‌‌نامه مرحوم اعتمادالسلطنه یا یك پرده تاریخى از اسرار انحطاط ایران. همین عنوان مایه لغزش بسیارى از نویسندگان كه از این كتاب در نوشته‌‌هاى خود یاد كرده‌‌اند، گردیده است و نام كتاب را بیشتر خواب‌‌نامه و گاه اسرار انحطاط ایران و حتى گاه رؤیاى صادقانه و بسیار به ندرت خلسه نوشته‌‌اند كه این نام اخیر درست است نه چیز دیگر.

 اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات در صفحه 1025 یك بار از این كتاب با عنوان خلسه نام برده است:

 «امروزها امین حضور بر حسب ظاهر خصوصیت زیادى مى‌‌كند اما همان است كه آن شخص غیبى در خلسه نوشته است. شرح حال امین حضور بى‌‌كم و زیاد همان است». / خلسه، ص 10.

 براساس تحقیقى كه محمود كتیرایى در دیباچه خلسه نگاشته و به نقل از قاسم غنى در نسخه‌‌اى از آن (خلسه) كه مصطفى فاتح در اختیار ایشان نهاده است و نسخه دست نویس دیگرى كه از طریق خان ملك ساسانى مورد تدقیق قرار گرفته كه اعتمادالسلطنه كتاب خلسه را به اتمام نرسانیده است همه بدان اشاره دارد كه نام كتاب «خلسه« است و لاغیر. / همان مرجع، ص 11.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.