اراضى میرزا سیداحمد (برادر وزیر)

در اواسط دوره ناصرى قطعه زمین وسیعى در مجاورت خیابان دروازه باغ شاه قرار داشت كه در نقشه نجم‌‌الدوله با نام «رزستان میرزا سید احمد برادر وزیر» مشخص شده است.

 محدوده این زمین عبارت بود: از شمال خیابان بى‌‌نام (پاستور فعلى)، از غرب خیابان بى‌‌نام (فلسطین فعلى)، از جنوب خیابان دروازه باغ شاه (امام خمینى) و از شرق خیابان باغ انگورى (ولى‌‌عصر).

 این زمین بعدها به تملك فرمانفرما در آمد و در دوره قدرت سردار سپه به او تعلق گرفت و او فرمان داد در آن اراضى كاخ مرمر را بنا كردند.

 خیابان باغ انگورى نام خود را در دوره سلطنت ناصرالدین شاه از مجاورت با همین رزستان (باغ) كسب كرده بود.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.