احزاب سیاسى

در تهران كمى پیش از مشروطیت جنبش‌‌هاى سیاسى به شكل حزبى آغاز گردید.

 شكوفایى احزاب سیاسى را در چهار دوره مى‌‌توان برشمرد. اولین دوره، مشروطیت تا به قدرت رسیدن رضاخان؛ دوره بعد، دهه بیست تا سال 1333؛ دوره بعد، دهه چهل و دوره اخیر از 1357 تا 1362 !رجوع کنید به حزب سیاسى.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.