آقاخان اشرفی

(زاده 1279 تهران- در گذشته 1336) پس از انجام تحصیلات مقدماتی‌ وارد مدرسه تربیت شد و سپس به مدرسهی‌ علوم سیاسی‌ رفت و دانشنامه گرفت. خدمات اداری‌خود را از 1298 از وزارت مالیه شروع كرد. مدتی‌ در شهرداری‌ و زمانی‌ در بانك سپه بود. در 1306 وارد دادگستری‌ شد و اولینسمتش بازپرسی‌ تهران بود. بعد رئیس محكمه بدایت و مستشار استیناف شد. در 1312 مجدداً به وزارت دارائی‌ بازگشت ابتدا رئس اداره و سپس مدیركل بود. در1319 مدیركل  وزارت پیشه و هنر شد. در 1321 در كابینه احمد قوام به معاونت نخستوزیر رسید و در دوره نخستوزیری‌ علی‌ سهیلی‌نیز در آن سمت بود.مدتیمدیرعامل بانك كشاورزی‌ وزمانی هم استاندار خراسان شد.در 1327در كابینه عبدالحسین هژیر وزیر اقتصاد ملی‌ شد. در كابینه محمد ساعد همچنان دارای‌ همان سمتبود. /راسخون.

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.