آب انبار سیدولی

سمت غرب جلوخان مدرسه امیرنظام ودالان سید ولی‌ (آب انبار سید ولی‌) بود كه اعتمادالدوله، صدراعظم آن را برای‌ شادی‌ روح پدرش ساخته، وقف عام و زایران امامزاده كرده بود.حسب المعمول مردم خیر در هر زیارتگاه و معبد و مسجدی‌ آب‌انبار ساخته، مانند دیگرابنیه وآثار، مثل حفر قنات و كاروانسراهای‌ بین راه‌ها و اشیا و ظروف نذری‌ پزان آن را وقف عموم می‌‌كردند و شاید تا قبل ازساخته شدن مبال‌های‌ آصف الدوله كه شاعری‌ آن را نیزهم ردیف كارهای‌ ثواب واموراخروی‌ معلوم نمود، كسی‌ بهترازآب انبار سازی‌ ثوابی‌ نمی‌‌شناخت واین عملی‌ بود كه هرپولدار صاحب خیری‌ یكی‌ ازآن را در نقاط كم آب ساخته وقف عموم می‌‌نمود. / همان.

 این آب انبار در بازارچه پامنار در ضلع غربی‌ میدانچه جلوی‌ مدرسه و چهار راه و كوچه جارچی‌ باشی‌ و خود بازارچه بود

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.