بیگلربیگی قره‌باغ

بیگلربیگی قره‌باغ-  امامقلی‌خان قاجار از سرداران قزلباش طایفه قاجار و بیگلربیگی قره‌باغ و گنجه در زمان شاه محمد خدابنده بود که در جنگ چلدر به همراه محمدخان تخماق استاجلو توانستند تا حدودی از پیشرفت پیش‌قراولان سپاه عثمانی جلوگیری کنند و بسیاری از سرداران ترک و کرد ارتش مصطفی‌پاشا را بکشند. در جنگ چلدر مصطفی پاشا از قارص وارد قفقاز شد و چون این خبر به قزوین رسید از سوی شاه محمد خدابنده به امیرخان موصلوی ترکمان (بیگلربیگی آذربایجان)، امامقلی‌خان قاجار (بیگلربیگی قره‌باغ) و محمدخان تخماق استاجلو (بیگلربیگی چخور سعد) دستور داد که به اتفاق یکدیگر از پیشروی قشون عثمانی جلوگیری کنند. سواران اماقلی‌خان قاجار و محمدخان تخماق استاجلو برای دفع حمله ترکان عثمانی به هم پیوستند ولی امیرخان موصلوی ترکمان به دلیل دشمنی که مابین طوایف ترکمان و استاجلو بود به آن دو نفر کمک نکرد./ فلسفی .۱۳۹۱.ج اول. ۷۱.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.