انجمن بنى‌‌هاشم و اشراف

مدیریت این انجمن بر عهده میرجعفر معتمدالسادات تبریزى بود و سعى نمود تا از اجحافاتى كه ظاهراً از سوى متصدیان غسال‌‌خانه شهر بر اهالى تهران رفت، جلوگیرى نماید، لذا اداره امور غسال‌‌خانه را خود بر عهده گرفت و هزینه تغسیل، تكفین و تدفین اموات را یك تومان تعیین نمود. به نظر مى‌‌رسد این امر موجب اعتراض كاركنان غسال‌‌خانه گردید و طرفین این دعوا یعنى انجمن بنى‌‌هاشم و كاركنان غسال‌‌خانه، در جهت ثابت نمودن بر حق بودن عمل خویش با آقا سیدعبدالله مكاتبه نمودند، كه سید عبدالله به نفع انجمن بنى‌‌هاشم حكم نمود و از غسالان خواست تا به نرخ یك تومان كه انجمن بنى‌‌هاشم تعیین نموده است، راضى گردند وگرنه از سوى اولیاى امور مجازات آنها خواسته خواهد شد. / حبل‌‌المتین، 1326، ش 269، ص 3.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.